Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

Akağalar Koğuşu Vakfiyesi - Topkapı Sarayı

Oluşturulma tarihi: Çarşamba, 21 Ağustos 2013 19:27
Yazar: Cihan
Gösterim: 861

tsarayık1

Akağalar Koğuşu Vakfiyesi - Topkapı Sarayı

akagalarkv2

Okunuşu ;

''Hazret-i Sultân-ı Mahmûd Hân Gazî kim Hudâ''
''Hüsrevân dehri kılmış âsitânında gulâm '' diye başlıyor.

 

Yorumlar   

 
0 #1 Yasin YILMAZ 22-08-2013 05:49
En altta

"El fakir Yesarizade Mustafa İzzet ğafuralehûmâ"

yazıyor. Kitabenin hattatı devrin meşhur hattatlarından Yesarizade Mustafa İzzet Efendi. (vefatı 1849)
Alıntı
 
 
0 #2 Yasin YILMAZ 23-08-2013 14:55
1/1 Hazret-i Sultân-ı Mahmûd Hân Gazî kim Hudâ
1/2 Hüsrevân dehri kılmış âsitânında gulâm

2/1 ... bâ lütfu ahsenin kalub fethu küşad
2/2 ... eylemişdir ...

3/1 Söylenen şimdi cemanda ol ... ahsenidir
3/2 Cürmüan hatm oldu ğayri ... kelam

4/1 Cemali en'amını mümkünmü tafsile yekün
4/2 Eyledi bu bâbda icmale ...

5/1 Emr idüb vakf-ı hümayunundan ol şah-ı kerim
5/2 Kullarına lütfu ahsen kıldı ... şehr-i siyam

6/1 Bahş idüb evvel ...
6/2 Virdi ... hazinedar başı ...

7/1 ... kilercibaşı eyle saray ağasını
7/2 Kıldı ikiside yüz guruş ...

8/1 Kıldı yüzelli parayı kethüda ...
8/2 İtmekiçün hidmet şaha ... ihtimam

9/1 Beş nefer köşebaşı virub ellişer guruş
9/2 Onbeşer ... şad itdi bir vakf meram

10/1 Hazreti Fettah feth idub der imâlini
10/2 Ömrün efzun ede ol şahın eli yum el kıyam

11/1 Bir ziyade bî bedel tarih yazdım ve sâfâ
11/2 Oldular Bâbüssaade kulları dîlşâd kem
1232 (M-1817)


Eksiğim ve hatam çoktur mutlaka, ancak bu kadar okuyabildim :)
Alıntı
 
 
0 #3 Yasin YILMAZ 23-08-2013 15:16
Ebced hesabıyla son satırın değeri 1233 ediyor, altta yazan tarihten bir fazla oluyor ama yinede iyi bir tarih düşürme olmuş.
Alıntı
 
 
0 #4 Kerem Aslan 25-09-2013 10:56
Hazret-i Sultân-ı Mahmûd Hân Gazî_kim Hudâ
Hüsrevân dehri kılmış âsitânında gulâm

Hakka bâb-ı lûtf ü ihsânın kılub feth ü güşâd
Melce’-i nâs eylemiş dergâhını Rabb-ül-enâm

Söylenen şimdi cihânda ol şehin ihsânıdır
Cûd-ı ma’n ü hâtem oldu gayrı bî-ma’nâ-yı kelâm

Cümle-i en’âmını mümkinmi tafsîl-i yekûn
Eyledi bu bâbda icmâl kilk-i hoş-hırâm

Emr idüb vakf-ı hümâyûnundan ol Şâh-ı Kerîm
Kullarına lûtf ü ihsân kıldı her Şehr-i sıyâm

Bahş idüb evvel Kapu Agasına beşyüz guruş
Virdi üçyüzde Hazîne-dâr-başıya tamâm

Sonra Kilârcı-başı ile Serây Agasını
Kıldı ikişer yüz guruş bahşile pür-şevk-i garâm

Kıldı yüzelli Serây-ı Kethüdâsına atâ’
İtmek_içün hidmet-i şahânesinde ihtimâm

Beş nefer Köşe-başıya virüb ellişer guruş
Onbeşerle sâirin şâd itdi ber-vefk-i merâm

Hazret-i fettâh feth idüb dâr-ı âmâlını
Ömrün efzûn ide ol Şâhın ilâ yevm-ül-kıyâm

Bir ziyâde bî-bedel târih yazdım vâsıfa
Oldılar Bâb-üs-saâde kulları dil-şâd-kâm

El-fakîr Yesârî-zâde Mustafâ İzzet gufira lehümâ
1232 (M. 1817)
Alıntı
 

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile