Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

Kitabeleriyle Söğüt

Oluşturulma tarihi: Salı, 18 Haziran 2013 09:55
Yazar: Adem
Gösterim: 999

İnsan ve Hayat Dergisi'nin bu ay ki sayısında "Söğüte Gitmek İçin 9 Sebep" başlığıyla verdiği yazı, yanı başımda olan tarihi zenginliğe yolculuk yapmama vesile olmuş oldu.

Eskişehir'e bu kadar yakın olduğunu yıllar sonra öğrenmiş olmak işin, şahsım adına hazin tablosunu oluşturuyor. Fırsatını bulur bulmaz da, tek başıma Osmanlı'nın temelinin atıldığı topraklara uzanıyorum.

 

 sogutgiris1   sogutgiris2

 

Girişinde bizi Ertuğrul Gazi Hazretlerinin Türbesi karşılıyor. Pazartesileri kapalı olan türbeye dıştan kemâl-i edeple ziyaretimi yaptıktan sonra, çevrede bulunan kitabelere göz atmaya başlıyorum. Türbe girişinde sağlı sollu iki adet çeşme ve bu çeşmelere ait kitabeler ilk dikkati çekenler...

sogutertugrulgazigirisi

 

Sağda ve solda yer alan çeşme kitabeleri ise şu şekilde;

sogutertgazisolcesme sogutertugrulgazisagcesme

Menba'-i cuy-i şâh-ı inâyet âli siretin
Mevce-i deryâ kadar ömrin hüdâ kılsun mezîd
Kıldı ol şâhınşeh-i devrân cedd-i emcedin
Gazi Ertuğrul cenâbın kabrini zirâ cedîd
Bâbı yanında dahi bu çeşmeyi inşâ ile
Eyledi rûh-i revânın şâd o Hâkân-ı reşîd
Cevherî nazma iki târih bir beyt içre bak
Su verir buldukça mecrây-ı kalem feyz-i bedid
Rûh-ı Ertuğrul içün bu çeşmeyi kıldı ayân
Ayn-ı lütf-i saltanat şâh-ı zemân Abdümecîd

Sene 1304

Pâdişah-ı bahr u ber Sultân-ı İskender siyer
Şehr-i yâr-i dâd göster Hazret-i Abdülhamîd
Fikrini imâr-ı mülke hasredince olmada
Şâhid-i gül çehre-i imrân her yerde bedîd
Türbe-i Ertuğrul'u bu kere ihyâ eyleyüb
Eyledi bu çeşmeyi icrâ o Hâkân-ı ferîd
Sûbesû her yerde câri gerçi âb-ı şefkati
Bâhusus oldu Söğüt halkı ziyâde müstefîd
Akdğı müddetçe bu ayn ü enhâr-ı cihân
Eylesün çok müddet iclâl ü ikbâlin medîd
Hayli gayret etdi zühdi bendesi icrâsına
Sa'yini meşkur kılsun Hazret-i Rabb-i Mecîd
Çâkerî Sâlik dedi târih-i cevher dârını
Eyledi seyyâl-i zemzem Hazret-i Sultân Hamîd
Sene 1304

 

Diyebiliriz ki Söğüt'e en çok önem veren padişah şüphesiz Sultan II. Abdülhamid Han Hazretleridir.  "Her ne kadar Osmanlı Devleti sıkıntılı günler yaşıyor olsa da, dedemiz Ertuğrul'un medfun bulunduğu Söğüt'ün bir kaldırımını gümüşten bir kaldırımını da altından döşemeye muktedirdir." sözü buna delil teşkil ediyor.

 sogutertturbesi

Ertuğrul Gazi tübesinin giriş kapısında bir kitabe daha dikkat çekiyor:

 

sogutertgazigiriskitabesi

 

Şeref ü şevket ile âleme Sultan Hamîd

İşte ezcümle olub ahd-i hümâyununda

Sene bin yüz yetmiş bir iken Ahmet Hân

Çok vakit geçmek ile mümtehîni olmakta iken

Bir iki çeşme vü fevvâre ilâve ederek

Şimdi de mevkîini hâvi harita eyleyüb

Yeniden inşasını eyledü emr ü fermân

Yani bu tarz-ı dilâvize Hamid Han kodu

Ne kadar var ise kurbünde kubûr-i şühedâ

Bunların yattığı müddetçe bu merkadlerde

Kaymakam Zühdü kulu kûşeş-i bihâd etdi

Dedi Sâlik kulu târih-i güher tevşîhin

 

Eyledi sâye-i ümrânını medd ü temdîd

Türbed-i Hazret-i Ertuğrul Gazi de cedid

Temelinden bunu etmişdi bünâ vü tecdîd

Pederi Şâh-ı zamân Hazret-i Sultan Mecîd

Şeref-i tübeyi tâmir ile etmişdi mezîd

Nazar-ı âli-i şâhanede oldukça bedîd

Şeref ü zîneti hakkâkih olundu teyid

Oldu sandukası da böyle rihâm ile ferîd

Zir-i sanduka-i hârada ederler tahmîd

Şevket ü saltanatın eylesün Allâh medîd

Bunun imârına kıla ol rabb-i vahîd

Kıldı bu türbeyi mâmur o Hâkân-ı Hamîd

 

 

 

 

Lise yıllarında okuduğumuz Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU'nun roman serisilerinde bahsettiği Osman Gazi'nin kılıç arkadaşlarını görmek heyecanlandırıyor. İster istemez gözlerim romanda bahsedilen Kumral Dede'yi arıyor ama nafile...

 sogutkonuralp sogutsaribat sogutdundarbey

sogutaktimur sogutabdurrahmangazi

 

 

 Zevcesi Halime Hatun'un Kabri

Halime Hatun'a ait olduğu bildirilen mezar taşında, isim olarak birşey geçmemektedir. Ne zevcesinin adı ne de vefat tarihi görülmüyor. Dikkat edilirse üstten altıncı satırın başında delikler mevcut. Edindiğim bilgiler burada önceden bir altın kaplamanın bulunduğu yönünde. Yani altın kaplamada kabartma olarak Halime Hatun'un ismi yazıyor idi. Yunan işgali sırasında ise bu kaplama sökülerek mezar taşı tahrip edilmiş.

 

soguthalimehatunkabri soguthalime1soguthalime2

 

Mezar Taşı Kitabesi

Hüve'l-Bâkî
Fatiha. Havân-ı istiklaliyet ve müessis-i
Bünyan-ı Devlet-i Osmaniye Sultan Osman Gazi
Hazretlerinin valid-i mâcid kesîru'l-mehâmid
Vecd-i a'lâ Hazret-i Padişah-ı firdevs-i
Makam, Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin
Zevce-i cihan-ı aşiyanları hanımının halife-i
Süleyman bargah-i zaman Sultan Gazi
Abdülhamid Han-i Sani Hazretleri
Taraf-i bahiru'ş-şeref mülûkanelerinden
Buldurulan darih-i gufrân
Sarihleridir. Ruhiyçün fâtiha
Sene 1305

 

 

 Oğlu Savcı Bey'in Mezar Taşı Kitabesi

sogutsavcibeykabri sogutsavcibey1 sogutsavcibey2

 

Mezar Taşı Kitabesi

Hüve nime'l-ğafûr
Cedd-i büzrükvar-i Hazret-i Padişah Ertuğrul
Gazi Hazretleri'nin mahdûm-i necâbet mevsûm-i
Âlisi Savcı Bey merhûmun
Hayrât-perver Sultan Gazi Abdülhamid
Han-i Sânî Hazretleri cânib-i meâkıb......mülûkâne
lerinden şeref sadır olan idare-i seniyye mantukınca
İnşâ ve imar ettirilen lahd-i pür nur-i
âlilerdir. Ruhiyçün fâtiha
Sene: 1305

 

 

 

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile