Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

Arpacılar Camii - Eminönü

Oluşturulma tarihi: Salı, 24 Eylül 2013 13:04
Yazar: Cihan
Gösterim: 1087

arpacilarc1

Tarihi seyriyle şu isimlerle yad edilip ve günümüzde de yukarıdaki ismiyle anılan mezkur Mescid ilk önce Şeyh Mehmed Geylani, bir ara Bursa Mescidi Tekkesi ve nihayette zamanımızda olduğu gibi Arpacılar Camii adlarını taşımıştır. Fatih Sultan Mehmed, Eminönü ve civarını “Şeyhi Kamil’im” diye hürmet ettiği ve Akşemseddin Hazretlerinin zikir ve fikirdaşı olan Mehmed Geylani’ye temlik etmiştir, o da sahibi bulunduğu bu sahaya Halen içerisinde ibadet etmekte olduğumuz camii ilk firsatta yapmıştır. Hayrat kayıtlarında türbenin 1453′te yapıldığı belirtilmiştir. Demek oluyor ki bu caminin yapılma tarihi istanbul’un fethedildiği tarih olan 1453 yılına rastlamaktadır. Camimizin banisi bulunan büyük veli Mehmed Geylani ve muhterem biraderleri Ali Geylani Hazretleri Mescidin ilk giriş kapısının bitişiğinde kendi adlarını taşıyan müstakil türbelerinde medfundurlar. Burada imamet, hitabet ve meşihatlık nesilden nesle intikal eden bir tevarüs suretiyle son zamanlara kadar devam etmiştir. Arpacılar adı geçen asrın ikinci yarısı başlarına kadar büyük şehrin arpacı dükkanlarının bu yol üzerinde bulunmasından kalmıştır. Camimizin Fatih devrinden kaldığı, muhtelif zamanlarda büyük yangınlarda harap olup yeniden ihya edildiği bilinen gerçeklerdendir. Bugünkü şekli ise 2. Mahmud tarafından yaptırılan ahşap ve fevkani şeklin muhafazasıdır. Büyük Fatih Sultan Mehmed zamanından kaldığı ve muhtelif zamanlarda büyük yangınlarda harap olduğu, fakat tarihi durumu çok iyi bilindiğinden her devirde yeniden ihya edildiği bilinen TARİHİ ARPACILAR CAMİİ SON DEFA 2. MAHMUD TARAFINDAN AHŞAP VE FEVKANİ OLARAK İHYA EDİLMİŞTİR. CADDEYE AÇILAN KAPININ ÜSTÜNDE YESERİZADE MUSTAFA İZZET EFENDİNİN TALİK HATTI İLE ŞAİR RASİH’İN BÎR TARİH KİTABESİ BULUNMAKTADIR. Kapının hemen bitişiğinde, Fetih ordusunda Bahçekapı Kumandanlığı yapmış ve Fatih’in Şeyh-i Azizim Muhterem Efendim diye daima hürmet ettiği Kutbul-arifin eş-Şeyh Muhammed Geylaniyyil Kadiri ve kendisi gibi büyük bir veli olan biraderleri Kutbul-arifin eş-Şeyh Ali Geylaniyyil Kadiri Rahimetuallah Hazretlerinin medfun bulunduğu müstakil türbe bulunmaktadır. Mehmed Ziya Bey bu zat hakkında şu malumatı veriyor:
“A’yan azasından olup Evkaf Nazırlığı da yapmış olan Bursalı Rıza Efendi, Fatih temliknamesini (Mülk edinme belgesi) Sultan Mecid’e gösterip, Sultan Mehmed’in el yazısıyla olduğunu söyler. Bunda şöyle beyan edilmekte:
“Allah-ü Teala Hazretleri’nin avn ü nusreti, Resulü Ekrem Efendimiz’in imdad-ı ruhaniyeti ve eizza-i kiramın muzaheret-i maneviye ve fi’liyeleriyle benim gibi bir abd-i acize, belde-iazime ve meşhureden olan İstanbul’un fethini müyesser kıldığına teşekküren Şeyh-i azizim Mehmed Geylani Efendi’ye işbu temlikname ile Bağçekapusu ve civarını temlik etdim.

Alıntıdır.

***

arpacilarc2

Okunuşu ;

...

Yorumlar   

 
0 #1 Kerem Aslan 20-10-2013 20:10
Gazi-i şehenşah-ı cihan dar-ı haşem Mahmud Han
Asar hayr-ı amalidir bezl-i nükud i’malidir
Bir ma’bed itmişler bina vakt ile kalmış inhina’
Ez-cümle daim-i himmeti ister ki bulsun milleti
Durdukca ne tak ü zin lutfiyle Rabb-ül alemin
Ferman ü hükmü her zaman mahz-ı keramettir heman
İhsan-ı şefakat halidir ol şehr-yarin an-be-an
Keşf idüb ol zıll-i hüda tecdide emr itdi heman
İzz ü refah ü gayreti devranda ol kutb-ı zaman
Kılsun hatalardan emin-i rasih budur vird-i zeban
Lutf-ı ‘inayet mayesi cud-ı himem sermayesi
İşte bu medfun iki zat-ı şeyhin kerubi-i sifat
Ol camii hikmet-i müdam virmekdedir dehre nizam
Böyle şehenşahı Hüda çünkibize itdi ‘ita
Tarih-i bala camii sirayet hem a’la camii
Ol nur-ı mahzın sayesi cism-i cihana oldı can
Fatihle itmişler sebat tutub bu mevzi’de mekan
Tanzim-i devletdir meram ma-avn-ı rabb-ül müstean
Kadrin bilüb eyle dua’ sıdk ile ruzan ü şeban
Yapdı bu vala camiiemr eyleyub Mahmud Han
1246
El-fakir Yesarizade Mustafa İzzet gufira lehu ma
Alıntı
 

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile