Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

İkdam Gazetesi - 1897

Oluşturulma tarihi: Perşembe, 22 Ağustos 2013 19:35
Yazar: Cihan
Gösterim: 1179

ikdam1

İkdam Gazetesi.Sahibi ve başyazarı Ahmet Cevdet (Oran).

ikdam2ikdam3ikdam4

En solda gazete'nin üst kısmı yer almaktadır.Orta kısımda ''muhakeme'' isimli bölüm bulunuyor.En sağ kısımda ise gazetenin en alt kısmındaki reklamlar bulunmaktadır.

OKUNUŞLARI
___________________________________________________________________________________

Soldaki resim ;

Pazar
İkdam
Her gün sabahları neşr olunur siyâsi , âlemi (?) gazetesidir.
Üçüncü sene numero (numara) (893) 2 şa'ban sene 1314

***

Sahib imtiyaz ve ser-muharriri Ahmed Cedvet
Mahalli idaresi
İstanbulda Bâb-ı Âli Caddesi'nde dâire-i mahsûsadır.Abone vesaire içün idaremizin başka şu'besi yokdur.
İdare hâne-i ashâb-ı müracaata her saat açıkdır.Hey'et-i tahririyye'den biri giceleri (gece) dahi hazırdır.

Ümmet-i İslamiyye ve millet-i Osmaniyye'nin mâdi u (?) fâidesini mucib olacak âsâr-ı kalemiyye'ye sâhiblerinin imzasiyle dahi sâhifelerimiz açıkdır.
29 Kânûn-i Evvel sene 1312 ve 10 Kânun-i Sâni (?) sene 1897

***

1311 senesi muharremi (?) tesis idilmişdir.
Şerâit-i iştira ( Satın alma şartları )

İstanbul içün abone kayd olunmaz.Vilayât ve memâlik-i ecnebiyye içün posta ücretiyle beraber seneliği 180 altı aylığı 95 guruşdur.Taşradan nakidden başka posta pulu ve poliçe dahi kabul olunur.

Ücret i'lanât ashâb müracaat ile ayrıca te'yid idiliyor.Abone bedeliyle i'lanât ücretin büroca peşin i'tası usul-u (?).
___________________________________________________________________________________

Ortadaki resim ;

Muhameke

Hükm-ü i'dam

Üç yüz on senesi Kânûn-i Evvel'in yedinci çarşamba gicesi (gecesi) saat iki kararlarında Galata'da Yağkapanı İskelesi'nde âsâkir-i bahriyye'den Süleyman çavuş cerh ve katl itmelerinden dolayı cinayetle itham idilmiş olan âsâkir-i bahriyye'den matrud (tard edilmiş,kovulmuş,uzaklaştırılmış olan) Sürmeneli Ârif bin Ahmed ile Osman bin Şâkir haklarında dünki gün cinâyet-i muhameke-i âliyyesinde hey'et-i hâkime reisi utufetlü Celâl Bey Efendi Hazretlerinin taht-ı riyaset-i aliyyelerinde olarak a'za saadetlü Hamdi Efendi Hazretleriyle saadetlü Cemil ve Hacı Reşad ve Cevad Bey Efendilerden mürekkeben teşkil itmiş oldığı (olduğu) ve istinaf müdde-i umûmi (savcı) muâvinlerinden izzetlü Memduh ve zabt kâtibi (?) hazr bulundukları halde icrâ kılınan muhâkeme-i aleniyye neticesinde ser-kumandan Ârif'in maktul Süleyman çavuşu peyda iylediği husumete mebnî (?) cerh ve katl iylediği ihbarât ve delâil ve emarât ve mu'ayene raporu (?) ile sabit oldığından (olduğundan) ceza kanunnâme-i hümayununun yüz yetmişinci maddesine tevfikan merkum Ârif'in i'damına ve kanunnâme-i mezkûrun yüz sekseninci maddesi mucibince Osman'ın dahi sekiz sene müddetle (?) konulmasına hükm ve karar virilmişdir (verilmiştir).
___________________________________________________________________________________

Sağdaki resim üstten i'tibaren sırasıyla ;

Çocuk hastalıklarına mahsus

Doktor Rauf

***

Emir Yahya biraderler

***

Doktor Madam Mari (?)

***

Büyük tenzil ile satış

***

Doktor Celâleddin Muhtar
___________________________________________________________________________________

Eksik ve hataları tashih edebilirsiniz.

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile