Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

Tanin Gazetesi - 1909

Oluşturulma tarihi: Pazar, 30 Haziran 2013 22:49
Yazar: Cihan
Gösterim: 1578

tanin1

Tanin, II. Meşrutiyet'ten sonra İstanbul'da yayınlanan İttihatçı bir gazete.Hüseyin Cahit tarafından çıkarılan gazete, Kurtuluş Savaşı yıllarında ulusal direnişi destekleyen gazeteler arasında yer aldı. Yayını aralıklı olarak 1947’e kadar sürdürdü.

***

1909 tarihli Tanin gazetesinin ilk sayfasında hemen sağ kısımda yer alan ''siyasiyat'' yani politika işleri bölümünden bir kesit ;

tanin2

Okunuşu ;

***

Siyasiyat

İttihad ve Terakki Fırkası

İttihad ve Terakki cem'iyyeti Meclis-i Mebusandaki a'zalarını hiçbir zaman cem'iyyet-i merkeziyyenin mukarrerâtına tabi bulundurmak mesleğini takib itmedi.Meclis-i Mebusan açılınca a'zaların meclisde görecekleri vazife i'tibariyle cem'iyyet ile alakaları kalmamış olduğunu kendülerine tebliğ iyledi.Cem'iyyet şu inkılâbı getirmiş olmakdan mütevellid bir hak ile o ana kadar elinde tutmakda olduğu nüfuz ve hâkimiyyeti artık milletin kuvve-i meşrua-i kanuniyyesine tevdi' idiyor,kemal-i şan-ı şeref ile (?) faaliyetden çekilerek (?) meşrutiyet vazifesini deruhde iyliyordu.Meclis-i Mebusanda hür olarak kalan İttihad ve Terakki Cem'iyyeti a'zaları müşterek siyasi program kabul itmiş ve müntehablarına bu programı tatbik itmeği vaad ve teahüd iylemiş oldukları cihetle bir fırka-i siyasiyye suretinde ictima' itdiler.Şimdiye kadar mesail-i mühimme-i hayatiyyede müttehiden yürüdiler.Bir tarafdan fırkanın nizamnâme-i dâhiliyyesi yapılıyor,evvelki siyasi program hakkında (?) efkâr idilerek ta'dili iktiza idüb itmiyeceği temel olunuyordu.Nihayet müzakerât hitam buldu.Fırka riyasetin Emrah Efendi intihab ve hey'et-i idare kâmilen teşkil idildi,programda,nizamnâme-i dâhilide dün gazetelerle ilân idildi.Meclis-i Mebusandaki İttihad ve Terakki Fırkası İttihad ve Terakki cem'iyyeti dimek değildir.Fırkanın programını tasvib iden meb'uslardan isteyenler cem'iyyete mensub olsunlar olmasunlar fırkaya dâhil olabilirler.Hâsılı her ma'nasiyle meclisdeki İttihad ve Terakki fırkası bir Fırka-i Siyasiyye'dir.

***
Eksik ve hatalı olduğunu düşündüğünüz yerleri tashih edebilirsiniz.

 

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile